Shakhobidin Zoirov v Ihlas Gylychanov  

Thursday 12, September 2019

Ekaterinburg, 俄罗斯蝇量级 比赛, 3 轮次

台裁
Manuel Vilarino
Shakhobidin Zoirov

赢了 UD
一轮 3
Ihlas Gylychanov
排名
战前
战斗结束后
细节
26 年龄 19
左撇子 立场
5′ 6½″   /   169cm 身高
67″   /   170cm 臂长
记录
53 赢了 0
20 0
0 0
2 KOs 0
last 6
Sandeep Singh Bhatti 2019-07-12 UD W
Mishiko Shubitidze 2019-05-18 TKO W
Anthony Holt 2019-04-05 KO W