OPBF Middle Title

Champion Shinobu Charlie Hosokawa 


145 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2020-01-18 Shinobu Charlie Hosokawa
S
Kazuto Takesako
2019-10-11 Shinobu Charlie Hosokawa
W
Koki Tyson
2019-07-09 Shinobu Charlie Hosokawa
D
Koki Tyson
2019-02-24 Yuki Nonaka
W
Shinobu Charlie Hosokawa
2018-09-26 Shinobu Charlie Hosokawa
W
Yasuyuki Akiyama
2017-12-03 Yasuyuki Akiyama
W
Koki Tyson
2017-07-30 Koki Tyson
W
Brandon Lockhart Shane
2017-04-16 Koki Tyson
W
Sung Jae Ahn
2016-11-23 Koki Tyson
W
Dwight Ritchie
2016-06-07 Dwight Ritchie
W
Hikaru Nishida
2016-03-11 Hikaru Nishida
W
Akio Shibata
2015-11-09 Akio Shibata
W
Koki Tyson
2015-08-08 Akio Shibata
W
Yasuyuki Akiyama
2014-12-06 Akio Shibata
W
Makoto Fuchigami
2014-07-05 Akio Shibata
W
Hikaru Nishida
2014-03-01 Akio Shibata
W
Daisuke Nakagawa
2013-05-04 Akio Shibata
W
Makoto Fuchigami
2012-10-12 Makoto Fuchigami
W
Marlon Alta
2012-04-09 Makoto Fuchigami
W
Kyung Suk Kwak
2011-12-12 Makoto Fuchigami
W
Koji Sato
2011-08-06 Koji Sato
W
Fukutaro Ujiie
2010-07-03 Koji Sato
W
In-Young Yoon
2010-04-03 Koji Sato
W
Jae-Myung Lee
2009-12-13 Koji Sato
W
Tetsuya Suzuki
2009-08-02 Tetsuya Suzuki
W
Pil-Seung Oh
2008-09-06 Koji Sato
W
Keiji Eguchi
2008-04-19 Koji Sato
W
Bambang Rusiadi
2007-12-15 Koji Sato
W
Manabu Komatsu
2007-08-04 Koji Sato
W
David Koswara
2007-03-17 Koji Sato
W
Adam Vella
2006-07-28 Pradeep Singh
W
Eiji Kano
2005-11-22 Sakio Bika
W
Yoshihiro Araki
2005-07-18 Yoshihiro Araki
W
Kyung-Hoon Lee
2004-10-18 Sakio Bika
W
Yoshihiro Araki
2003-11-01 Sam Soliman
W
Satoru Suzuki
2003-09-07 Sam Soliman
W
Tokutaro Toyozumi
2003-02-22 Tokutaro Toyozumi
W
Ian McLeod
2002-05-14 Naotaka Hozumi
W
Kwang-Jin Choi
2001-08-01 Naotaka Hozumi
W
Kevin Palmer
2001-06-12 Kevin Palmer
W
Jin-Yul Song
2001-01-15 Kevin Palmer
W
Seiji Takechi
1998-12-15 Kevin Palmer
W
Ernie Alesna
1998-08-17 Kevin Palmer
W
Yoshinori Nishizawa
1997-09-19 Kevin Palmer
W
Jin-Yul Song
1996-11-25 Kevin Palmer
W
Armando Andales
1996-09-20 Kevin Palmer
W
Jung Mo Kim
1996-07-06 Jung Mo Kim
W
Dionisio Castillo
1996-03-23 Jung Mo Kim
W
Marlon Chinilla
1995-09-12 Shinji Takehara
W
Sung Chun Lee
1995-04-17 Shinji Takehara
W
YoungKi Park
145 title boutspage
1