Japanese Middle Title

Champion Kazuto Takesako 


180 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-08-03 Kazuto Takesako
W
Shuji Kato
2019-03-02 Kazuto Takesako
D
Shuji Kato
2018-11-03 Kazuto Takesako
W
Sanosuke Sasaki
2018-03-03 Kazuto Takesako
W
Hikaru Nishida
2017-05-01 Hikaru Nishida
W
Tomohiro Ebisu
2016-12-24 Tomohiro Ebisu
W
Makoto Fuchigami
2016-03-11 Hikaru Nishida
W
Akio Shibata
2015-11-09 Akio Shibata
W
Koki Tyson
2015-08-08 Akio Shibata
W
Yasuyuki Akiyama
2014-12-06 Akio Shibata
W
Makoto Fuchigami
2014-07-05 Akio Shibata
W
Hikaru Nishida
2014-03-01 Akio Shibata
W
Daisuke Nakagawa
2013-08-03 Daisuke Nakagawa
W
Tomohiro Ebisu
2013-02-11 Tomohiro Ebisu
W
Sanosuke Sasaki
2012-10-08 Sanosuke Sasaki
W
Tadashi Yuba
2012-06-11 Tadashi Yuba
W
Fukutaro Ujiie
2012-02-04 Tadashi Yuba
W
Carlos Linares
2011-12-12 Makoto Fuchigami
W
Koji Sato
2011-08-08 Makoto Fuchigami
W
Takayuki Hosokawa
2011-06-13 Makoto Fuchigami
W
Hidenori Tajima
2011-02-14 Makoto Fuchigami
W
Fukutaro Ujiie
2010-10-03 Makoto Fuchigami
W
Tetsuya Suzuki
2010-06-13 Tetsuya Suzuki
W
Toru Tanaka
2010-02-20 Tetsuya Suzuki
W
Norifumi Suzuki
2009-04-11 Tetsuya Suzuki
W
Makoto Fuchigami
2008-12-23 Tetsuya Suzuki
W
Keiji Eguchi
2008-06-07 Keiji Eguchi
W
Manabu Komatsu
2008-02-10 Keiji Eguchi
W
Norifumi Suzuki
2007-10-20 Keiji Eguchi
W
Eiji Kano
2007-07-21 Keiji Eguchi
W
Makoto Fuchigami
2007-03-25 Keiji Eguchi
W
Fukutaro Ujiie
2006-12-02 Keiji Eguchi
W
Toshihiko Itagaki
2006-07-01 Toshihiko Itagaki
W
Go Nakahori
2006-02-18 Toshihiko Itagaki
W
Tetsuya Suzuki
2005-06-18 Toshihiko Itagaki
W
Satoru Suzuki
2005-02-23 Satoru Suzuki
W
Eiji Kano
2004-05-01 Yoshihiro Araki
W
Naotaka Hozumi
2003-11-23 Yoshihiro Araki
W
Eiji Kano
2003-07-05 Yoshihiro Araki
W
Satoru Suzuki
2002-12-07 Satoru Suzuki
W
Jo Asano
2002-09-21 Satoru Suzuki
W
Bull Okabe
2002-06-15 Satoru Suzuki
W
Kenji Tamaki
2002-03-24 Satoru Suzuki
W
Toshiyuki Inazawa
2001-12-01 Satoru Suzuki
W
Hiroyuki Yoshino
2001-09-01 Satoru Suzuki
W
Naoki Kawahara
2001-06-16 Satoru Suzuki
W
Mitsuharu Yamamoto
2001-03-11 Satoru Suzuki
W
Minoru Horiuchi
2000-11-18 Satoru Suzuki
W
Ikuo Yamanaka
2000-08-01 Satoru Suzuki
W
Naotaka Hozumi
2000-02-28 Naotaka Hozumi
W
Minoru Horiuchi
180 title boutspage
1