Dariusz Kosedowski

From BoxRec
Jump to navigation Jump to search

Name: Dariusz Kosedowski
Hometown: Tczew, Poland
Birthplace: Tczew, Poland
Pro Boxer: Record
Amateur Boxer: Record

Kodsekowski's brothers Krzysztof Kosedowski and Leszek Kosedowski boxed for Poland in the Olympic games