Qian Li

From BoxRec
Jump to navigation Jump to search
867012.jpg

Name: Qian Li
Alias: Li Qian
Hometown: Zhengzhou, China
Birthplace: Zhengzhou, China
Amateur Boxer: Record