Roberto Elizondo

From BoxRec
Jump to navigation Jump to search
Roberto Elizondo.jpg

Name: Roberto Elizondo
Hometown: Corpus Christi, Texas, USA
Birthplace: Corpus Christi, Texas, USA
Height: 173cm
Reach: 174cm
Pro Boxer: Record
Amateur Boxer: Record