Takehiko Toki

From BoxRec
Jump to navigation Jump to search

Name: Takehiko Toki
Hometown: Osaka, Osaka, Japan
Birthplace: Osaka, Osaka, Japan
Stance: Orthodox
Height: 178cm
Pro Boxer: Record